LİCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

Amaç Kapsam

MADDE 1- Bu yönetmelik,  Lice Belediyesi, İmar Şehircilik Müdürlüğünün Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma esaslarını belirtir.
Dayanak
MADDE 2- Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanununun 48’nci maddesi ve yürürlükteki diğer mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- Bu Yönetmelikte geçen;

Belediye: Lice Belediyesini,

Başkanlık: Lice Belediye Başkanlığını,

Müdürlük: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü,

Personel: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görevli tüm personeli ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş Teşkilat ve Bağlılık

Kuruluş
MADDE 4- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 10.04.2014 tarihli, 28968 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak Lice Belediye Meclisinin 04.06.2014 tarihli ve 18 Sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

Teşkilat

MADDE 5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Müdür ve yeteri kadar personelden oluşmaktadır.

Bağlılık

MADDE 6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 7-  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluklarının yürürlükte olan kanun, yönetmelik ve tüzüklere uygun olarak imar planlarının yapılması, yaptırılması ıslah imar planları ile gerekli revizyon planlarının yapılması, yaptırılması, imar durumu tanzimi, istikamet rölevesi ve kot kesit tanzimi, su basman kot kontrolü ile imar planlarının zemine aplike edilmesi, mimari, statik, mekanik ve elektrik projelerinin tasdiki yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi tanzimi, asansör yönetmeliğine göre asansör işletme ruhsatı tanzimi ve onaylanması yukarıdaki işlerle ilgili işlemlerin yürütülmesi, harçların tahakkuku ve tahsili, ruhsat ve eklerine aykırı inşaatlarla ruhsatsız inşaatların tespiti yapı tatil zabtı tutulması, 3194 ve 2960 sayılı kanunlar çerçevesinde uygulama yapılması, Encümene sevk edilerek para cezası veya yıkım kararlarının çıkartılması bunların ilgililerine tebliği, yıkım kararlarının uygulanması, para cezalarının tahsil edilmesi için gerekli işlemlerin yapılması, imar çapı hazırlanması, 3194 sayılı imar kanununun 15,16,17 ve 18. Madde uygulamalarına ilişkin kontrollerin yapılması, Lice Belediyesinin 1/1000 Uygulama İmar Planı ve 1/5000 Nazım İmar Planı Plan hükümleri ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği, plan notları ve lejantı hükümlerini, 2981 ve 3290 sayılı yasaların uygulamaları ile ilgili çalışmaların yapılması, 2863 sayılı kanunun kapsamında eski eser uygulamalarının yapılması, kamu kurum ve kuruluşlarla ilgili yazışmaların yapılması ve takibi, kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesi ile kanunlara bağlı olarak çıkartılan yönetmeliklerin uygulanması vb, gibi  uygulama ve çalışmalar İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev kapsamında bulunmaktadır. 

 

 

 

Yetki

MADDE 8- Müdürlük, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine dayanılarak, Belediye başkanı tarafından verilen tüm görevleri, yasalar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.
Sorumluluk

MADDE 9- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelkte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereten özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 10-   

A-İmar ve Şehircilik Müdürü:
a-    Müdür, birimini, Başkanlığa karşı temsil eder.
b-    Müdürlük yönetiminde tam yetkili olup, müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.
c-    Müdürlük harcama ve ihale yetkilisi, personelin birinci disiplin ve sicil amiridir.
d-    Çalışma programını hazırlar ve uygulatır.
e-    Müdürlük personelinin teknik bakımdan yetişmesini sağlar.
f-    Diğer müdürlüklerle koordinasyonu sağlar.
g-    İşlerin yasa, tüzük ve yönetmeliklere, başkanlığın talimatlarına uygun ve zamanında yapılmasını sağlar. Bunun için gerekli tedbirleri alır veya alınmasını sağlar.
B- Memurlar  ve Diğer Personel   :
a-    Memurlar ve diğer Personel İmar ve Şehircilik Müdürünün kendilerine tevdii ettikleri görevleri tam ve noksansız olarak, zamanında yapmakla sorumludurlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

Hizmetlerin İcrası

MADDE 10-  EVRAK KABULU VE TESLİMİ: Müdürlük personeline verilen ve belediye dışına gönderilen dosyalar, belgeler ve bütün yazılar zimmet usulü alınır, verilir ya da posta yoluyla zimmet usulü gönderilir.
GÖREVİN PLANLANMASI: Müdürlük içi çalışmalar, müdürlük tarafından düzenlenen plan çerçevesinde yürütülür.
GÖREVİN YÜRÜTÜLMESİ: Müdürlük personeli, verilen görevi yasa ve yönetmeliklere göre gerekli özeni gösterip, süratle yapmak zorunluluğundadır.
İşbirliği ve Koordinasyon
MADDE 11- MÜDÜRLÜK BİRİMLERİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ:
a-    Müdürlük birimleri arasındaki işbirliği müdür tarafından sağlanır.
b-    Müdürlüğe gelen tüm evraklar, müdürlük kaleminde toplanır. Konularına göre dosyalanır. Müdüre iletilir. Müdür gerekli dağıtımı yaptıktan sonra, zimmet defterine işlenerek ilgililere iletilmesini sağlar.
c-    Müdürlük personelinden herhangi birinin, herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda, zimmetinde bulunan evrak, dosya ve demirbaşların son durumlarını gösterir bir çizelge halinde, müdüre teslim eder. Bu işlem yapılmadan personel görevinden ayrılmaz.
DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA KOORDİNASYON: Müdürlüğün, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlık ve diğer kurum ve kuruluşlarla yapacağı yazışmalar, müdürün ve evrakı hazırlayan ilgilinin parafı, Belediye Başkanı veya görevlendireceği başkan yardımcısının imzası ile yürütülür.
GELEN VE GİDEN EVRAKA YAPILACAK İŞLEM:
a-    Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini yerine getirmekle yükümlüdür.
b-    Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı verilir. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterine sayılarına göre işlenir.

 

 

 

 

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim, Sicil ve Disiplin

Denetim Sicil ve Disiplin

MADDE 12-   a-    İmar Müdürü personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

b-    Müdürlükte görev yapan personel için izin, rapor, derece ve kademe ilerlemesi, ödüllendirme, disiplin cezası gibi özlük işlerin takibini yapar.
Devir Teslim İşlemleri

MADDE 13-  İmar ve Şehircili Müdürlüğü Personelinin ölüm hariç herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmetleri altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimi yapmaları zorunludur. Devir teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılamaz.

Çalışanın ölümü halinde kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Giderler
MADDE 14- İmar Müdürlüğünün personel, demirbaş eşya, kırtasiye, araç ve gereç, akaryakıt, yedek parça ve diğer giderleri her yıl belediye bütçesine koyulacak ödeneklerle karşılanır.
Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

MADDE 15- İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük
MADDE 16-  Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi doğrultusunda, Belediye Meclisinin kabulü ve Mülki İdare Amirine gönderildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 17-  Bu Yönetmelik hükümlerini Lice Belediye Başkanı yürütür.

Belediyemizden Duyurular

Ziyaretci Sayaçı

112649
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
Toplam Ziyaretci -
135
173
308
110148
3077
9372
112649
İp Adresiniz: 54.221.73.186
Server Time: 2017-12-11 15:18:53