Kurum Müdürü
: Seyithan ERDAK
Telefon : 0 (412) 861 22 17
Fax : 0 (412) 861 22 61
E-Posta :  
Gsm
:
Dahili : 117

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

LİCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

BÖLÜM I
GENEL HÜKÜMLER

MADDE 1: AMAÇ

Bu yönetmelik; Lice Belediyesinin görev alanındaki tüm mahallelerde yaşamını sürdüren halkımızın özgürlükçü, katılımcı, demokratik ve ekolojik bir yerel yönetim anlayışı çerçevesinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarının belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir. Ayrıca;

1-) İlçe sakinlerinin kültürel ve sosyal gereksinimlerini karşılamak, geliştirmek, uygun ve çağdaş bir yurttaş olarak uygarca bir yaşam sürdürmelerini sağlamak;

2-) insanlığın ortak değeri; doğal, tarihsel kaynak ve zenginliklerin ekolojik yapısının korunarak uygun şekilde kullanılmasını sağlamak,

3-)  Belediye sınırları içinde yaşamlarını sürdüren, kadınlar, çocuklar, engelliler vb. dezavantajlı tüm kesimlerin eğitim, sosyal, kültürel yaşama katılımlarını kolaylaştırmak, istihdama katılımları için kurslar düzenlemek,

4-) Belediye çalışmalarının halka duyurulması için basın-yayın faaliyetlerinde bulunmak,

5-) Halkın hizmetlere etkin ulaşması, öneri ve şikâyetlerinin alınması için halkla ilişkiler çalışmalarını sağlamak,

6.) Tüm çalışmalara, sendikalar, odalar, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve muhtarlıkların katılmasını sağlar.

 MADDE 2: KAPSAM

Bu yönetmelik, Lice Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün, kuruluş, görev ve çalışma esaslarını düzenler.

MADDE 3: DAYANAK

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü,” 5393 sayılı Belediye yasasının 48. maddesi ile Norm Kadro İlke ve Standartlarına uygun olarak kurulmuş birim olup 5018 sayılı Mali Yönetim ve Kontrol kanununda belirtilen Görev, Yetki ve sorumluluk ilkesine dayanılarak yönetmelik hazırlanmış olup” Belediye Başkanının ya da görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birimdir.

MADDE 4: DEYİMLER VE TANIMLAR

Bu yönetmelikte geçen

Belediye: Lice Belediyesini,

Başkanlık: Lice Belediye Başkanlığını,

Müdürlük: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünü,

Personel: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde görevli tüm personeli,

MADDE 5: KURULUŞ

5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 10.04.2014 tarihli, 28968 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak Lice Belediye Meclisinin 04.06.2014 tarihli ve 18 Sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

MADDE 6: KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA KONULARI

A- KÜLTÜR HİZMETLERİ:

 • Belde halkına, özgür okuma zevk ve alışkanlığını kazandırmak için, okuma salonları oluşturma
 • Kitap toplamak ve okullara  dağıtmak,
 • Folklor ekibi oluşturmak/gösteri yapmak,
 • Orkestra kurmak/konser  vermek,
 • Tiyatro çalışmaları yapmak,
 • Müzik, karikatür gibi  güzel sanatları desteklemek,
 • Festivaller ve şenlikler  düzenlemek,
 • Tarihi eserleri, doğal  zenginlikleri korumak, geliştirmek, tanıtmak, gibi kültürel ve turizm içerikli çalışma programları çerçevesindeki işlevleri yapmak

B- SOSYAL HİZMETLER:

 • Psikolojik danışma hizmetleri vermek,
 • Halk sağlığı eğitimi yapmak,
 • Kadınların ekonomik bağımsızlığına katkıda bulunmak amacıyla ev ekonomisi amaçlı el işi ürünleri için satış sergileri düzenlemek,
 • Okuma-yazma kursları açmak,
 • Belediye çalışmaları ile ilgili olarak halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmalarında bulunmak,
 • Çocuk yetiştirme yöntemleri konusunda eğitim vermek,
 • Belediyenin halk nezdinde ki  imaj ve saygınlığının saptanması için anket yapmak,
 • Tüketiciyi bilinçlendirme toplantıları çalışmaları yapmak,
 • El sanatları, beceri  kazandırma, meslek öğretmeye ilişkin kurslar düzenlemek,
 • Mahalle eğitim, destek ve kültür  binaları oluşturmak ve bu kültür merkezlerinde:
  Çocuklar, gençler ve yaşlılar için sanatsal, sosyal, kültürel ve eğitimsel etkinlikler gerçekleştirmek,
 • Beldedeki eğitim kurumlarına, olanaklar ölçüsünde kırtasiye, eğitim araç-gereç, yapım-boya malzemeleri  gibi yardım ve katkıda bulunmak,
 • İlçemizde düzenlenen ya da ilçemize gelen sağlık, sosyal kültürel içerikli işlevlere destek sağlamak,
 • Belde halkının çağdaş bir seviyeye kavuşması için, olanaklar zorlanarak, birçok sosyal işlevleri   hayata geçirmek,

MADDE 7: MÜDÜRÜN GÖREVİ, YETKİLERİ VE SORUMLULUKLARI:

 • Bu yönetmelikte belirtilen  müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak,
 • Alt birimler arasında görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılan alt  birim personelinin yerine, bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak,
 • Personelin her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek;  müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği kurmak,
 • Müdürlük alt birimlerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek, personel  arasında uyumlu bir işbirliği ortamı kurulmasını sağlamak ve çalışmalarını      izlemek, denetlemek,
 • Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl çalışma programı  hazırlamak, başkanlığın onayına sunmak,
 • Başkanlıkça onaylanan çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzemeyi temin etmek,
 • Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenlemek,      çalışmaları değerlendirmek,
 • Müdürlüğe ait bütün kısımların çalışmalarını izlemek, denetlemek ve gerekli direktifleri      vermek,
 • Müdüriyetin kuruluşuna ve yaptığı görevler için ileriye dönük hedefler göstermek ve yıllık bütçesini  hazırlamak,
 • Müdürlüğün görev  alanlarına giren konularda kesin kararlar vermek, çeşitli konulara ilişkin  farklı yollar ve çözümler arasında son ve kesin seçim yapmak,
 • Müdür, görev ve çalışmaları  yönünden Belediye Başkanlığına karşı sorumludur. Başkanlık Makamınca; mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar.

BÖLÜM II
GENEL İLKELER VE TANIMLAR

MADDE 8:
A- KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEMEL YAPISI:

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün kuruluşu, görev konularının çeşitlerine dayanmaktadır. Müdürlüğün, amaç, görevler ve ilişkileri bakımından hem planlayıcı ve hem de uygulayıcı yönleri vardır. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne görev veren yürürlükteki yasalara göre Müdürlüğün iki yönlü bir niteliği olduğu görülmektedir.

 • Müdürlük kendi görev konularında araştırıcı, planlayıcı izleyici, değerlendirici, denetleyici,  yol gösterici bir örgüt niteliğinde çalışmaktadır.
 • Ayrıca yine kendi konularında bizzat uygulama da yapmaktadır.
  Buna göre yukarıda belirtilen amaçların değerlendirilmesinde, ana  görevlerinin yerine getirilmesinde ve iş ilişkilerinin gözetilmesinde  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün bu iki yönlü niteliği üzerinde önemle durulmalıdır.

B- GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK:

 • Yetkiler ile görevlerin birbirlerinden kesin olarak ayrılmaları olanaksızdır. Sorumluluk yetki ve  görev birbirleri ile çok yakından ilgisi bulunan birbirleri üzerinden tanımlanabilecek ve açıklanabilecek ve birbirlerinden güç alan kavramlardır.
 • Görev yetki ve sorumluluk konusunda bu yönetmelikte kabul edilen genel kurallar şunlardır.
 • Her eleman görevini  yapmak için gerekli ve yeterli yetkiye sahiptir. Yetki ise bir görevi       (Nitelik, nicelik, süre, yöntem v.b. hususlar yönünden) istenen biçimde yapmak için bağlı bulunan kişi ya da makamdan alınan “Hak”   olarak yorumlanmaktadır.
 • Her eleman görevini yapmamaktan eksik, yanlış veya geç yapmaktan yetkisi oranında sorumludur.  Sorumluluk “bir görevin (Nitelik, nicelik, süre, yöntem v.b. hususlar yönünden) istenilen biçimde yapılmasından ötürü bağlı bulunan kişi ya da makama karşı hesap verme yükümlülüğü” olarak  anlaşılmaktadır.
 • Yetki devri; yöneticilerin  genel yönetim görevlerine daha etkin bir şekilde yapabilmeleri için yararlandıkları bir yöntem ilkesidir. Yetki devri yasaların çalışma ilkesi ve koşullarının sınırlarına göre yapılır. Bir yetkinin devredilmesi sonucunda yetkiyi devreden yöneticinin o yetkinin kullanılmasından doğan  genel sorumluluğu devam eder. Yetkiyi devreden ile devralan arasında yeni bir sorumluluk ilişkisi doğar. Yetkiyi devralan o yetkinin      kullanılmasından doğan cezai, parasal ve hukuki sorumluluklarından başka yetkiyi devreden yöneticiye karşı görev sorumluluğu da yüklenmiş olur. Bir  göreve vekâleten atananlar o görev için gerekli yetkiye sahip olur ve o görevden dolayı sorumluluk yüklenilir.

 

BÖLÜM III

MADDE 9: YÖNETİCİLERİN GENEL VE ORTAK GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

A- Her kademede yönetici durumunda bulunan kişileri “Yönetici” olmak nedeniyle yüklendiği bütün yöneticiler için ortak ve genel bazı görev yetki ve sorumlulukları vardır. Yönetim kademelerinin düşey olarak sıralanmasında bu görev yetki ve sorumlulukların özleri değişmez sadece en üst yönetim kademesinden başlayıp en alt yönetim kademesine doğru kapsam ve sınırları daralır. Yöneticilere ilişkin bu genel ve ortak görev yetki ve sorumluluklar ileride her birim için belirtilen özel görevlerin zamanında ve amaca uygun bir biçimde yapılmalarının ön şartları niteliğindedir. Bu nedenle her yönetici hangi yönetim kademesinde bulunursa bulunsun bu görevleri yerine getirmek durumundadır. Yönetmeliğin bu bölümü, Müdürlüğün kuruluş bütünü içinde yer alan kademelerin hepsinde ortak olan bu görevlerin her birim kademelerinin ayrı ayrı tekrar edilmemesi için düzenlenmiştir. Her yöneticinin temel görev, yetki ve sorumlulukları içerisinde şunlar vardır.

 • Planlama-Programlama:     
 • Amaca ulaşmak için birbirini izleyen belli adımlar biçiminde çalışma planları ve       programlarını hazırlamak, hazırlatmaktır.
 • Yetkisi içinde olan plan  ve programları onaylamak, yetkisi içinde olmayanları bir üst kademedeki  yöneticilere onaylatmaktır.
 • Bu çalışmalar sırasında  yasaların, çalışma ilke ve koşulların sınırları içinde kalmayı       gözetlemek.
 • Düzenleme:     
 • İşle ilgili hizmet boşluklarının veya girişimlerinin olup olmadığını araştırmak, bunları giderici tedbirler almak.
 • İşin yapılması için gerekli mali kaynak, personel, malzemenin zamanında sağlanmasını görüp, gözetlemek.
 • İş ile ilgili çalışma  adımlarını gözden geçirip saptamak ve bunlara uyulmasını sağlamak.
 • Koordinasyon:     
 • İşin yapılması sırasında hangi birimler ile doğrudan doğruya veya dolaylı ilişkiler kurulması gerektiğini ve bu ilişkilerin kapsamını ortaya çıkartmak.
 • Bu ilişkileri sağlayıcı düzeni kurmak ve kurulan düzeni ilgili personele duyurmak.
 • Uygulamalı      yönetim:
 • Görevi zamanında ve amaca uygun olarak sonuçlandırmak.
 • Asıl görevle ilgili yazışma, görüş alma, olur çıkartma gibi yan görevleri de yapmak,       yaptırmak.
 • İzleme,      denetleme, değerlendirme:
 • Uygulamanın görevin yapılışının belli aşamalarında sonuçlarını öğrenmek üzere bir       değerlendirme düzeni kurmak.
 • Değerlendirme sırasında ortaya çıkan sorunları çözmek veya çözüm önerisiyle üst kademeye sunmak.
 • Bilgi verme      :
  Görevin yapılışında ve sonuçlanmasından bir üst kademedeki yöneticiye veya diğer ilgili ve yetkililere devamlı olarak bilgi vermek.
 • Yönetimle ilgili diğer görev, yetki ve sorumluluklar :
  Atama, yükseltme, yer değiştirme, mükâfatlandırma ve cevaplandırma işlemlerine ilişkin ön yazışmaları yapmak, ya da bu konularda karar almak, sicil notu vermek, iş dağıtımını düzenlemek, yöneticisi olduğu birimi gereken yerlerde temsil etmek, birimin yıllık bütçe program önerilerini hazırlamak.

B- Yukarıdaki görevleri yerine getirirken ayrıca her yönetici aşağıdaki yönetim ilkelerini de göz önünde bulundurmalıdır.

İnisiyatif:

Yönetici, kendi biriminin görevine sahip çıkmalı görevi yerine getirmek için yaratıcı olmalı, önce davranmalı, işi başlatıp sonuçlandırma yeteneği bulunmalıdır. Yönetici görevin yapılışının her aşamasında Yasaların, Çalışma ilkesi ve koşullarının çizdiği sınıra kadar ilerlemekten çekinmemelidir.

Seçme ve Karar verme:

Yönetici, görevin her safhasında karar verme, kendisine ulaştırılan değişik çözümler arasında bir seçim yapma, son olarak da bu karar ve seçim yetkilerinin (her konu için) hangilerini bizzat kullanıp, hangilerini üst yönetim kademesine aktarması gerektiğine sahip olmalıdır.

Kolaylaştırma:

Yönetici, görevle ilgili bütün işlemleri kolaylaştırmak için devamlı olarak çare ve tedbirler aramalıdır.

Değiştirme:

Yönetici, program uygulamalarında ortaya çıkabilecek değişikliklere uyabilme niteliği taşımalıdır.

Eldeki Kaynaklardan iyi yararlanma:

Yönetici, personel, araç-gereç v.b. kaynaklardan mevcut olanların hepsinden tam olarak yararlanmayı amaç bilmeli ancak bundan sonra yeni kaynak isteğinde bulunmalıdır.

 

 

 

 

 
 

Belediyemizden Duyurular